10 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

همایش ملی فرهنگ دفاعی- امنیتی بر اساس آموزه های مهدوی برگزار می گردد.

همایش ملی فرهنگ دفاعی- امنیتی بر اساس آموزه های مهدوی روز پنج شنیه 29 آذر 1397 برگزار می گردد
به گزارش روابط عمومی مركز تخصصی مهدویت، همایش ملی فرهنگ دفاعی- امنیتی بر اساس آموزه های مهدوی، كه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی با همكاری مركز تخصصی مهدویت، روز پنج شنبه 1397/9/29 ساعت8:30  در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار می كند.
لازم به ذكر است كه این همایش در راستای توسعه ادبیات دفاعی-امنیتی براساس آموزه های مهدوی در چهار محور فراخوان مقاله داده بود  ملی فرهنگ دفاعی- امنیتی بر اساس آموزه های مهدوی روز پنج شنیه 29 آذر 1397 برگزار می گردد
به گزارش روابط عمومی مركز تخصصی مهدویت، همایش ملی فرهنگ دفاعی- امنیتی بر اساس آموزه های مهدوی، كه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی با همكاری مركز تخصصی مهدویت، روز پنج شنبه 1397/9/29 ساعت8:30  در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار می كند.
لازم به ذكر است كه این همایش در راستای توسعه ادبیات دفاعی-امنیتی براساس آموزه های مهدوی در چهار محور فراخوان مقاله داده بود