8 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

دانش آموختگان دوره پنجم- سطح چهار

دانش آموختگان دوره پنجم مركز تخصصی مهدویت، در سال 1397 در راستای نشر معارف مهدویت جذب و پذیرش شده اند. رزومه مختصر این بزرگواران بر اساس سال پذیرش درج شده است.

نام و نام خانوادگی: جمال فلاح یخدانی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: محمد آرندی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: روح الله مسعودیان

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: حسینعلی جباری

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی : ابوالحسن قاسم فام

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی : محسن شریعتی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت