8 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

دانش آموختگان دوره دوم – سطح سه

دانش آموختگان دوره دوم مركز تخصصی مهدویت، در سال 1383 در راستای نشر معارف مهدویت جذب و پذیرش شده اند. رزومه مختصر این بزرگواران بر اساس سال پذیرش درج شده است.

نام و نام خانوادگی: جواد اسحاقیان دریچه

حوزه فعالیتهیئت علمی دانشگاه تهران، استاد، پژوهشگر و مؤلف حوزه

 


نام و نام خانوادگی: محمد اسدی خاتوكی

حوزه فعالیت:  مشغول در تخصصی مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: محمود توفیق نیا

حوزه فعالیت: استاد سطوح عالی حوزه

 


نام و نام خانوادگی: موسي الرضا تیموری

حوزه فعالیت: استاد حوزه و رئیس حوزه ریاست پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی

 


نام و نام خانوادگی : علی جان نثاریون

حوزه فعالیت: دانش آموخته سطح سه مهدویت

 


نام و نام خانوادگی : زنده یاد محمد رضا حاجی آبادی

حوزه فعالیت: دانش آموخته سطح سه مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: محمد حججی

حوزه فعالیت: دبیر انجمن مهدویت حوزه

 


نام و نام خانوادگی: سید لطف الله حيات الغيبي

حوزه فعالیت: استاد حوزه و دانشگاه لرستان

 


نام و نام خانوادگی: سید احمد دارستانی فراهانی

حوزه فعالیت: خطیب توانا، استاد مركز

نام و نام خانوادگی: علی اصغر سیفی

حوزه فعالیت: مدرس و محقق