23 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

دانش آموختگان دوره دوازدهم – سطح سه

دانش آموختگان دوره دوازدهم  مركز تخصصی مهدویت، در سال 1392 در راستای نشر معارف مهدویت جذب و پذیرش شده اند. رزومه مختصر این بزرگواران بر اساس سال پذیرش درج شده است.

نام و نام خانوادگی: مهدی الله قلي ئي

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: علی اصغر بهمني حيدرآبادي

حوزه فعالیت:  دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: سیامك پزنده

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: محسن حجت پناه

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی : حسن حسينعلي

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی : محسن دهرويه

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: مجید رجايي نجف ابادي

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: احمد شاه نظري درچه

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 

 


نام و نام خانوادگی: محمدهاشم شفیعی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: رضا عصارزاده

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: سیداحمد عطاري

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 

نام و نام خانوادگی: جواد علیجانی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: احمد فاضل پور

حوزه فعالیت: معاون تهذیب حوزه رودان هرمزگان

 

نام و نام خانوادگی: محمدحسين كاشانیان

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: علي اكبرمحمدی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم مشهدي قهدريجاني

حوزه فعالیت: معاون تهذیب حوزه قروه درجزین همدان

 


نام و نام خانوادگی: محمدمهدی مظلومي آل هاشم

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: سيد روح الله موسوي حسن رودي

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی:سعید نظري‌مهر

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت