27 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

قدرت اسلام

مفاهیم دینی، منزلتی روحانی و قدسی و انواری ملكوتی دارد و بدین جهت ، همواره در انتقال مفاهیم دینی لازم است از ابزارهای متعالی و مقدس بهره جست. معجزه هنر در انتقال آموزه های دینی آن است كه نه تنها از تعالی این آموزه ها نمی كاهد بلكه بر زیبائیهای و جذابیت های آن نیز می افزاید

پرده قدرت اسلام با دهها ساعت تلاش كارشناسان محتوای و هنری در 20موضوع از 5 مرحله زندگی حضرت ولی عصر در پرده به نمایش در آمده و به زیبایی تصاویر مرتبط با موضوع جانمایی شده است.