24 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

شماره ۶ مجله پژوهشنامه موعود منتشر شد

فهرست مطالب:

معاونت پژوهشکده مرکز تخصصی مهدویت خبر داد؛ به همت واحد مجلات پژوهشکده مرکز تخصصی مهدویت شماره ۶ مجله پژوهشنامه موعود منتشر و شماره 7 این مجله نیزدر دست چاپ می باشد.
معاونت پژوهشکده مرکز تخصصی مهدویت افزود : فصلنامه انتظارموعود تا کنون شمارگان 76،77،و 78 آن منتشرشده و شماره 89 این فصلنامه در حال آماده سازی جهت چاپ می باشد.