10 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

سیر مطالعاتی فرقه‌هاي انحرافي مهدويت

فهرست مطالب:

« فرقه‌هاي انحرافي مهدويت »

مقدمه:

1- شيخيه 2- بابيه 3- بهائيه 4- نجمن حجتيه

1-      علل و انگيزة پيدايش فرقه‌ها

2-      آشنايي با فرقة شيخيه

3-      آشنايي با فرقة بابيه

4-      آشنايي با فرقة بهائيت :

الف: سير تاريخي پيدايش و نقش استعمار

ب: نقد و بررسي احكام و اعتقادات بهائيت

ج: تشكيلات، شيوه‌ها و تحركات بهائيت

د: بهائيت امروز

هـ : علل توسعه و پيشرفت

و: مبارزه و درمان و پاسخ به شبهات و انحرافات

منابع:

1-      شيخي گري و بابي گري – مرتضي مدرس چهاردهي

2-      بابي‌ها چه مي‌گويند؟ – حجت الله مرندي

3-      ماجراي باب و بهاء – مصطفي حسيني طباطبايي

4-      فتنة باب – اعتماد السلطنه

5-      بهائيان – سيد محمد باقر نجفي

6-      تاريخ جامع بهائيت – بهرام افراسيابي

7-      بهائيت در ايران – دكتر سيد سعيد زاهد زاهداني

8-      تحقيق در تاريخ و عقايد شيخي‌گري، بابي گري، بهايي‌گري و … دكتر يوسف قضايي

9-      پاي سخنان پدر – حسن امامي

10-     جمال ابهي – ع – موسوي

11-     نصيحت به فريب خوردگان باب و بهاء – علامه فاني

12-     فصلنامة انتظار مقالات استاد رضانژاد و خوشنويس

13-     كشف الحيل – آيتي

14-     بابيت – عبدالحسين نوايي

15-     بابي‌گري و بهائي‌گري – محمدي اشتهاردي