10 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

سیر مطالعاتی شبهه‌شناسي مهدويت

فهرست مطالب:

«شبهه‌شناسي مهدويت»

الف) تعريف شبهه (معني ، مفهوم)

ب‌)  خاستگاه شبهه

ت‌)  فرق شبهه و سؤال

ث‌)  آثار بي توجهي به شبهات

ج‌)   انواع شبهه: الف) درون شيعه ب)اهل سنت ج)از بيرون اسلام

ح‌)   اصول مبارزه با شبهات و راه‌كارهاي علمي

خ‌)   كتابهاي پاسخ به شبهات

د‌)    برخي از مهمترين شبهات:

1-        مهدي همان عيسي بن مريم (ع) است

2-        مهدي فرزند عبدالله

3-        مهدي از نسل امام حسن (ع)

4-        مهدي از نسل امام حسين (ع)

5-        غيبت ساختة نواب خاص

6-        تولد حضرت

7-        طول عمر

8-        مكان – جزيرة خضراء

9-        امامت در كودكي چگونه؟

10-     دين جديد و امر جديد توسط حضرت (ع)

11-     حكومت واحد جهاني

12-     به چه دليل امام زمان (ع) همان حجت خدا است.

13-     ذكر نشدن نام حضرت در قرآن

14-     گسترش ظلم و ستم زمينة ظهور

15-     اصل مهدويت از كجا آمد

16-     نيابت خاص و عام

17-     دو غيبت

منابع:

امام شناسي – علي اصغر رضوان

– موعودشناسي – علي اصغر رضواني

– سيماي آفتاب – حبيب الله طاهري

– دادگستر جهان – ابراهيم اميني

– در انتظار ققنوس – العميدي – مترجم علي زاده

– امامت و مهدويت –  صافي گلپايگاني

– پاسخ به شبهات احمد الكاتب – سامي بدري

– صد پرسش و پاسخ – رجالي تهراني

– بامداد بشريت – طبسي

– مرجع مهدويت ص 119

– كمال الدين – شيخ صدوق

– سؤال از امام مهدي در روايات – سيد فخرالدين موسوي

– CD  پرسمان (برنامه نرم افزاري)

– مهدي المنتظر في الفكر الاسلامي – ثامر العميدي

– ده انتقاد و پاسخ – شيخ مفيد (الفصول العشره)

– جزيره خضراء در ترازوي فقه – جعفر مرتضي عاملي

– جزيره خضراء افسانه يا واقعيت – جمعي از نويسندگان

– جزيره خضراء تحريف در تاريخ شيعه – غلام رضا نظري

– نينوا و انتظار – جمعي

– جزيره خضراء – سيد جعفر رفيعي

– فصل نامه انتظار شماره 1-2-3-4 ، مقاله مجتبي كلباسي

– اقامتگاه امام زمان (عج) – داوود الهامي