10 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

دانش آموختگان دوره چهارم- سطح چهار

دانش آموختگان دوره چهارم مركز تخصصی مهدویت، در سال 1395 در راستای نشر معارف مهدویت جذب و پذیرش شده اند. رزومه مختصر این بزرگواران بر اساس سال پذیرش درج شده است.

 


نام و نام خانوادگی:محمد براري

حوزه فعالیت: معاون حوزه علمیه نوشهر

 


نام و نام خانوادگی: محسن رحيمي جعفري

حوزه فعالیت: مدیر داخلی و دبیر تحریریه انتظار

 

نام و نام خانوادگی: محمد شهبازيان

حوزه فعالیت: هیئت علمی پژوهشگاه المصطفی

 


نام و نام خانوادگی: ابراهيم عبدالهی خوراسگانی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی : مسلم كامياب

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: امير گلپور

حوزه فعالیت: استاد حوزه و مبلغ در استان اراك

 


نام و نام خانوادگی:مهدی محرمی

حوزه فعالیت: تدریس جامعة الزهرا و سایر حوزه های علمیه

 


نام و نام خانوادگی:علی مؤيدي

حوزه فعالیت: استاد و محقق مركز تخصصی مهدویت