26 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

دانش آموختگان دوره هیجدهم- سطح سه

دانش آموختگان سطح سه  دوره هجدهم مركز تخصصی مهدویت، در سال 1398 در راستای نشر معارف مهدویت جذب و پذیرش شده اند. رزومه مختصر این بزرگواران بر اساس سال پذیرش درج شده است.

نام و نام خانوادگی: سیدمصطفی آیت اللهی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: مهدی رضایی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی:جواد قائمی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: محمدرضاغلامی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: میثم رضایی دشت آبادی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: مهدی گلستانی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی:سیدحسین شریفی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: مسعود زائری

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: بهمن شاه آبادی فراهانی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

نام و نام خانوادگی: محمدسجادی زاده

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: سیدمهدی حسینی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: مسعود ارحامی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: عادل علی بخشی پور

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: سیدعبدالقائم تهامی پور زرندی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: محمد ناصرآبادی صفات

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت