24 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

دانش آموختگان دوره ششم – سطح چهار

دانش آموختگان دوره ششم مركز تخصصی مهدویت، در سال 1399-1400در راستای نشر معارف مهدویت جذب و پذیرش شده اند. رزومه مختصر این بزرگواران بر اساس سال پذیرش درج شده است.

نام و نام خانوادگی: مرتضي حسن‌پور

حوزه فعالیت: دانش آموخته مركز مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: علي رباني

حوزه فعالیت: دانش آموخته مركز مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: محمد غلامي

حوزه فعالیت: دانش آموخته مركز مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: محمد كزازي

حوزه فعالیت: دانش آموخته مركز مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: علي‌اكبر محمدي

حوزه فعالیت: دانش آموخته مركز مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: حسن ملايي

حوزه فعالیت: دانش آموخته مركز مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: سيد احمد موسوي

حوزه فعالیت: دانش آموخته مركز مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: حسين مولوي

حوزه فعالیت: دانش آموخته مركز مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: محمد جواد يعقوبيان

حوزه فعالیت: دانش آموخته مركز مهدویت