10 خرداد 1403

مرکز تخصصی مهدویت

دانش آموختگان دوره شانزدهم- سطح سه

دانش آموختگان سطح سه،  دوره شانزدهم مركز تخصصی مهدویت، در سال 1396 در راستای نشر معارف مهدویت جذب و پذیرش شده اند. رزومه مختصر این بزرگواران بر اساس سال پذیرش درج شده است.

نام و نام خانوادگی: مصطفی ابراهیمی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: ابوالحسن افسري اربابي

حوزه فعالیت:  دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: علیرضا اكبری

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: نور محمدبراتی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی : علی بهبودی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی : حمزه ترابی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: جواد رشیدی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: حسین سرلك

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 

 


نام و نام خانوادگی: حسن طهاسب پور كريمي

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: محمدغلامی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: سیدعلی كاظمي

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: علی اكبر معراجي راد

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: ابوالفضل مومنی

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: نقی نوریان

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: محمدرضا وطن خواه

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت

 


نام و نام خانوادگی: وحید يوسفيان

حوزه فعالیت: دانش آموخته مهدویت