24 تیر 1403

مرکز تخصصی مهدویت

اطلاعیه

با رایزنی مسؤولین امر و با توجه به ضرورت پرداختن تخصصی به گام دوم انقلاب دو گرایش مهدویت و تمدن نوین اسلامی و مهدویت و آینده پژوهی در مقطع سطح 4 در شورای علمی مركز تخصصی مهدویت مورد بررسی قرار گرفت. و نور امیدی در راه اندازی این گرایش دمیده شد